Upowszechnianie badań naukowych

Dzisiaj jest: środa, 20 czerwca 2018, 17:25
Email Drukuj PDF

Upowszechnianie badań naukowych szansą rozwoju polskiego rolnictwa

Projekt pt: "Upowszechnianie badań naukowych szansą rozwoju polskiego rolnictwa" w ramach Działania 4.2 "Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym", Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nr konkursu: konkurs otwarty 1/POKL/4.2/2008
Nr umowy: UDA-POKL.04.02.00-00-070/08-00
Okres realizacji projektu: od 5 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
Obszar realizacji projektu: Cała Polska
Cel projektu:

Głównym celem projektu pt.”Upowszechnianie badań naukowych szansą rozwoju polskiego rolnictwa” jest podniesienie wiedzy w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych poprzez dotarcie do szerokiej grupy odbiorców związanych bezpośrednio z branżą rolniczą.

Szczegółowymi celami są: uświadomienie co do znaczenia prowadzonych w Instytucie prac badawczo-rozwojowych w zakresie nauk zootechnicznych i pokrewnych, przedstawienie barier i sugestie rozwiązań we wdrażaniu wyników badań do praktyki w sektorze rolnym, wykorzystanie badań z zakresu biotechnologii zwierząt w medycynie.

Najbardziej efektywną formą podnoszenia świadomości i znaczenia nauki oraz jej niekwestionowanej roli jest udział w targach, wystawach oraz organizacja dwudniowego seminarium.

Powyższe działania są idealną okazją do zaprezentowania osiągnięć naukowych w branży rolniczej i wyjściem naprzeciw potrzebom nurtującym zainteresowanych odbiorców. Są one możliwe do zrealizowania poprzez udostępnianie broszur naukowych, materiałów informacyjnych, prezentacje oraz bezpośrednie konsultacje i spotkania.

Obecnie największymi problemem z jakim boryka się nauka polska jest ograniczenie lub brak środków finansowych umożliwiających przygotowanie, produkcję i dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz organizację spotkań, seminariów i konferencji.

Grupy docelowe:

Grupą docelową naszego projektu są osoby oraz instytucje związane z ważną gałęzią gospodarki jaką jest rolnictwo. Projekt kierowany jest do: pracowników sektora B+R, przedsiębiorców, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, Związków Hodowców oraz rolników. Obecnie istnieje współpraca z powyższymi podmiotami, ale w stopniu niewystarczającym. Poprzez upowszechnianie badań naukowych pragniemy rozszerzyć i wzmocnić współpracę. Dzięki działaniom mającym na celu upowszechnianie roli nauki polskiej przez Instytut, jakość świadczonych przez nas usług będzie znacznie wyższa.

 

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym
Nazwa projektu: Upowszechnianie badań naukowych szansą rozwoju polskiego rolnictwa
Nr umowy: UDA-POKL.04.02.00-00-070/08-00

© 2009 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)